Proponowane zmiany w LSR Krainy Lasów i Jezior dotyczą przesunięć środków finansowych w Planie działania LSR oraz związane są ze zwiększeniem kwoty premii na podjęcie działalności gospodarczej.

Zarząd WLGD proponuje przesunąć niewykorzystane środki finansowe z Przedsięwzięć 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 i 2.1.2. na Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Z tą zmianą jest związane zmniejszenie wartości wskaźników tych pięciu przedsięwzięć i zwiększenie niektórych wskaźników produktu Przedsięwzięcia 1.1.1.

Ponadto, mając na uwadze malejące zainteresowanie aplikowaniem o pomoc w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej, spadek wartości pieniądza na skutek inflacji oraz stosunkowo dużą kwotę środków pozostałych do wykorzystania w ramach tego przedsięwzięcia, Zarząd proponuje zwiększenie premii na podjęcie działalności gospodarczej do kwoty 80.000 zł. Należy przy tym podkreślić, że dotychczasowa premia była wyznaczona na najniższym możliwym poziomie. (50.000 zł)

Poniżej do pobrania projekt zmienionego tekstu LSR (proponowane zmiany zaznaczono na żółto). 

Uwagi do proponowanych zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: biuro@wlgd.org.pl  do dnia 29.11.2022 r.