Kilka słów o WLGD

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR, która jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli 12 wielkopolskich gmin (Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn).

Powstanie i działalność Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR jest związane z wdrażaniem unijnego Programu LEADER, będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Każda lokalna grupa działania (LGD) funkcjonuje w oparciu o własną lokalną strategię rozwoju (LSR) i realizuje wynikające z niej innowacyjne projekty wykorzystujące dostępne zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne przy aktywnym udziale przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Wszechstronna wiedza i umiejętności przedstawicieli w/w sektorów jest gwarancją wyboru w drodze konkursu najlepszych projektów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

Stowarzyszenie opracowało Lokalną Strategię Rozwoju, a następnie wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o wybór LGD do realizacji LSR w ramach PROW na lata 2007-2013. Podpisanie umowy ramowej nastąpiło w 2009 roku.
W latach 2009-2015 w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior samorządy, instytucje kultury, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, parafie zrealizowały szereg przedsięwzięć służących rozwojowi obszaru, wykorzystując łącznie kwotę 13 784 195,25 zł (poziom wykorzystania – 93,1 % budżetu LSR) przede wszystkim na realizację projektów z zakresu:
• odnowy i rozwoju wsi (45 operacji na kwotę 8 720 103,47 zł; 96,9 % budżetu LSR na to działanie),
• małych projektów (157 operacji na kwotę 2 963 785,08 zł; 94,0 % budżetu LSR na to działanie),
• tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (14 operacji na kwotę 1 251 895,70 zł; 69,5 % budżetu LSR na to działanie),
• różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (11 operacji na kwotę 848 411 zł; 100 % budżetu LSR na to działanie).

Ponadto WLGD Kraina Lasów i Jezior wzięła udział w realizacji trzech projektów współpracy:
• Europejskie Drogi Św. Jakuba (projekt międzynarodowy) - pomoc wypłacona WLGD: 77 694,10 zł;
• Kajakowa aktywna turystyka - pomoc wypłacona WLGD – 30 499,60 zł;
• Ocalić spiską i bukowiecką gwarę od zapomnienia - pomoc wypłacona WLGD – 45 545,71 zł.

Ponadto, przez cały okres wdrażania LSR, biuro LGD prowadziło konsultacje dla beneficjentów oraz szkolenia związane z ogłaszanymi naborami.

WLGD Kraina Lasów Jezior zamierza kontynuować swoją politykę w okresie 2014-2020. Dotychczasowe strategiczne kierunki działań WLGD oraz jej wizja, misja, cele zawarte w LSR wdrażanym w latach 2009-2015 pozostają aktualne i będą kontynuowane. Cele i przedsięwzięcia sformułowane w niniejszej LSR są bezpośrednią kontynuacją poprzedniej LSR, uwzględniającą zmiany przepisów prawnych, zasad i wymagań sformułowanych przez nowy PROW na lata 2014-2020 oraz kwotę możliwych do pozyskania środków w nowym okresie programowania UE.
W grudniu 2015 r., po długich miesiącach wspólnej pracy, WLGD złożyła Strategię Rozwoju LOkalnego kierowanego przez społeczność (LSR) objętą PROW na lata 2014-2020. Nasza LSR została wysoko oceniona przez komisję powołaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, złożoną z zewnętrznych ekspertów. Uchwałą Zarządu Województwa zostaliśmy wybrani do realizacji naszej LSR w latach 2016-2023. Sukces ten wiąże się z pozyskaniem kolejnej puli środków – do 15 000 000 zł – do rozdysponowania w ramach kolejnych konkursów dla beneficjentów z obszaru naszych 12 gmin członkowskich.

Wszystkich potencjalnych beneficjentów pragnących uzyskać informacji o planowanych konkursach, zasadach przygotowania aplikacji konkursowej, czy rozliczaniu uzyskanych dotacji zachęcamy do bacznego śledzenia naszej strony internetowej www.wldg.org.pl lub o kontakt mailowy biuro@wldg.org.pl lub osobisty z Biurem Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR, które mieści się w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 lok. 229.