Członkowie WLGD

Wśród członków Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior znajdują się reprezentanci wszystkich trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego.

Sektor publiczny reprezentują jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Leszczyński i 12 gmin: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn. Sektor społeczny reprezentują liderzy środowisk lokalnych: społecznicy i samorządowcy. Sektor gospodarczy jest reprezentowany przez przedstawicieli przedsiębiorców.

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior w grudniu 2015 roku liczyła 144 członków zwyczajnych, wśród których znaleźli się reprezentanci wszystkich trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Członkowie pochodzą z wszystkich 12 gmin członkowskich i w równym stopniu reprezentują lokalne społeczności gmin członkowskich. Sektor publiczny reprezentuje 12 gmin i powiat leszczyński. Sektor gospodarczy to lokalni przedsiębiorcy oraz rolnicy z obszaru LGD – łącznie ok. 25 podmiotów. Sektor społeczny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w zakresie reprezentujących go podmiotów – są to zarówno stowarzyszenia (15 organizacji, w tym także stowarzyszenia kultury fizycznej), które są członkami WLGD, jak również lokalni liderzy, społecznicy - rekomendowani przez pozostałych społecznych partnerów WLGD – inne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sołectwa z obszaru WLGD. Znakomita większość członków – osób fizycznych jest mieszkańcami obszaru WLGD, a pozostali prowadzą na tym obszarze działalność. Wśród członków WLGD są przedstawiciele grup defaworyzowanych – osoby niepełnosprawne, bezrobotni, seniorzy, osoby młode. Należy podkreślić, że członkowie WLGD ze wszystkich sektorów pochodzą ze wszystkich gmin członkowskich i nie istnieje groźba zdominowania WLGD przez lokalne partykularyzmy. Skład członków WLGD zapewnia zrównoważony udział i systematyczne włączenie do procesu planowania i wdrażania poszczególnych działań grup szczególnie ważnych z punktu widzenia realizacji LSR, pochodzących z wszystkich sektorów i gmin, lecz nie powoduje dominacji jakiejkolwiek grupy interesu.

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior jest otwarta na przyjęcie nowych członków działających na rzecz rozwoju lokalnego gmin objętych obszarem LSR. Proces budowania partnerstwa ciągle trwa i trwać będzie nadal, aby jak najlepiej realizować plany i zamierzenia rozwoju WLGD. Grupa osób i podmiotów tworzących partnerstwo jest gronem otwartym, zarówno na nowych członków jak i nowe idee i wyzwania, gronem chętnym do dialogu i świadomym obranych celów.
Sposób rozszerzania składu członkowskiego stowarzyszenia w sposób szczegółowy określony został w Statucie WLGD Kraina Lasów i Jezior. Zgodnie z zapisem §10 Statutu, członkiem zwyczajnym WLGD Kraina Lasów i Jezior może być osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz jest przedstawicielem władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i  gospodarczych lub mieszkańców obszaru. Członkowie Stowarzyszenia będący osobami prawnymi biorą udział w pracach organów Stowarzyszenia i uczestniczą w tych organach przez swoich ustawowych reprezentantów lub przez upoważnionych przedstawicieli.
Osoba fizyczna lub prawna, która wyraża wolę zostania członkiem WLGD Kraina Lasów i Jezior musi złożyć deklarację członkowską. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.
Statut Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior przewiduje możliwość nadawania przez Walne Zebranie Członków tytułu członka honorowego Stowarzyszenia. Może nim zostać osoba fizyczna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów stowarzyszenia. Dotychczas wyróżnienie to nie zostało jeszcze nadane.

Poniżej do pobrania deklaracje członkowskie oraz lista członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.

DEKLARACJA OSOBY PRAWNE


DEKLARACJA OSOBY FIZYCZNE


LISTA CZŁONKÓW WLGD