Członkowie WLGD

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior jest otwarta na przyjęcie nowych członków działających na rzecz rozwoju lokalnego gmin objętych obszarem LSR. Proces budowania partnerstwa ciągle trwa i trwać będzie nadal, aby jak najlepiej realizować plany i zamierzenia rozwoju WLGD. Grupa osób i podmiotów tworzących partnerstwo jest gronem otwartym, zarówno na nowych członków jak i nowe idee i wyzwania, gronem chętnym do dialogu i świadomym obranych celów.


Sposób rozszerzania składu członkowskiego stowarzyszenia w sposób szczegółowy określony został w Statucie WLGD Kraina Lasów i Jezior. Zgodnie z zapisem §10 Statutu, członkiem zwyczajnym WLGD Kraina Lasów i Jezior może być osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz jest przedstawicielem władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i  gospodarczych lub mieszkańców obszaru. Członkowie Stowarzyszenia będący osobami prawnymi biorą udział w pracach organów Stowarzyszenia i uczestniczą w tych organach przez swoich ustawowych reprezentantów lub przez upoważnionych przedstawicieli.

Osoba fizyczna lub prawna, która wyraża wolę zostania członkiem WLGD Kraina Lasów i Jezior musi złożyć deklarację członkowską. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.
Statut Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior przewiduje możliwość nadawania przez Walne Zebranie Członków tytułu członka honorowego Stowarzyszenia. Może nim zostać osoba fizyczna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów stowarzyszenia. Dotychczas wyróżnienie to nie zostało jeszcze nadane.

Poniżej do pobrania deklaracje członkowskie oraz lista członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.

DEKLARACJA OSOBY PRAWNE


DEKLARACJA OSOBY FIZYCZNE


LISTA CZŁONKÓW WLGD


KLAUZULA RODO