Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia

WLGD Kraina Lasów i Jezior

Na podstawie § 18 ust. 2 statutu WLGD Kraina Lasów i Jezior Zarząd zwołuje XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. godz. 13.45 w Lesznie przy Placu Kościuszki 4, sala 111 (Delegatura Urzędu Wojewódzkiego, pałac Sułkowskich I piętro) Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie XXI Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad XX Walnego Zebrania Członków.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 r.
  6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 r.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie obrad.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie 21 września 2022 r. godz. 14.00. Miejsce i porządek obrad jak wyżej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Biurze WLGD, TEL. 65 5296103

Z poważaniem

/-/ Krzysztof Piwoński

Prezes Zarządu