W ramach powyższego przedsięwzięcia będzie można realizować projekty w zakresie rozwoju małej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11.01.2021 r., o godz. 13.00 w Lesznie (Plac Kościuszki 4, sala nr 111 na I piętrze, w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Tematyka szkolenia obejmować będzie m. in.

  • podstawy prawne oraz warunki ubiegania się o wsparcie;
  • zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia.

Na spotkaniu chcielibyśmy ponadtoprzedstawić dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach powyższego przedsięwzięcia naszej LSR, zmiany jakie zaszły w zasadach ubiegania się o pomoc oraz wstępnie skoordynować przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach zbliżającego się naboru.

Beneficjentami powyższego działania mogą być także organizacje pozarządowe, takie jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, KGW itp. – na korzystniejszych warunkach niż jednostki sektora finansów publicznych.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl  do dnia 10.01.2022 r.

UWAGA!

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego zgodnych z aktualnymi przepisami w tym zakresie.

Z uwagi na limit liczby osób przebywających na określonej powierzchni pomieszczeń, wprowadzony przez przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do którego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia, prosimy osoby spełniające warunki określone w § 26a cyt. wyżej rozporządzenia o okazanie przed spotkaniem stosownego dokumentu.

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!