Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków WLGD Krainy Lasów i Jezior (w szczególności członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej), a także beneficjentów i mieszkańców naszego obszaru do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania naszej LSR na lata 2014-2020.

Warsztat refleksyjny to obowiązkowy element ewaluacji wewnętrznej każdej LGD, który został wprowadzony Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior informuje, iż warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. od godz. 13.00 w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania, które zostaną zawarte w sprawozdaniu z realizacji naszej LSR za 2019 r.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 26 lutego 2020 r. mailowo na adres e-mail: biuro@wlgd.org.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 65 529 61 03.

Osobom, które potwierdzą udział przesłane zostaną materiały pomocnicze i przygotowane dane ułatwiające udział w dyskusji.