Proponowane zmiany mają bezpośredni związek z wynikiem oceny spełnienia przez lokalne grupy działania warunków określonych w umowie ramowej, dokonanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W wyniku powyższej oceny stwierdzono, że Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior zrealizowała umowę w zakresie tzw. pierwszego kamienia milowego z następującym wynikiem/rezultatem:

  • osiągnęła poziom co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, które zostały przewidziane do realizacji w LSR w latach 2016-2018 oraz
  • zrealizowała wszystkie wskaźniki produktu, które zostały przewidziane do realizacji w LSR w latach 2016-2018, na poziomie wynoszącym 99% średniej wszystkich wskaźników oraz
  • wykorzystała środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018 na poziomie 98% oraz
  • wykorzystała środki finansowe przeznaczone na utworzenie/ utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR na poziomie 63% oraz
  • realizowała zobowiązania określone w umowie ramowej.

Powyższe uprawnia LGD do ubiegania się o podwyższenie kwoty środków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR o 11 % czyli w naszym przypadku o 1 650 000 zł. 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi LGD mogą przeznaczyc te dodatkowe środki jedynie na operacje dotyczace rozwoju przedsiębiorczości.

Zarząd WLGD proponuje przeznaczyć kwotę 850 000 zł na Przedsięwzięcie 2.1.1.  Zakładanie nowej działalności gospodarczej, a kwotę 800 000 zł na Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Ponadto proponujemy zmianę Procedury aktualizacji LSR, polegającą na jej uproszczeniu i przyspieszeniu poprzez przekazanie kompetencji do przyjmowania zmian Zarządowi stowarzyszenia, a także zmianę intesywnosci wsparcia dla grantobiorców na maksymalną dopuszczalną przez obowiązujące przepisy.

Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w nastepujących miejscach LSR:

- tabela Cele i wskaźniki (str. 40-45),

- tabela Warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (str. 50-52)

- załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR (str. 65)

- załącznik nr 3  Plan działania (str. 68-71)

- załącznik nr 4  Budżet LSR (str. 72).

Uwagi do proponowanych zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 10.05.2019 r. osobiście w biurze WLGD  lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@wlgd.org.plZałączniki: