Ogłoszenie numer 13/2021

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację wydarzeń promocyjnych.

Termin składania wniosków: 17.09. – 01.10.2021 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia w 2 opisanych segregatorach) w wersji papierowej oraz wniosek z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego należy składać bezpośrednio w Biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior w Lesznie, Plac Kościuszki 4 lok. 229, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wnioskodawca jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego i ustalenia dokładnego terminu złożenia wniosku. 

Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów.

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 100 000 zł na jedną operację - w przypadku wniosków złożonych przez jednostki sektora finansów publicznych maksymalną wysokość wsparcia na jedną operację w PLN ustala się dzieląc deklarowaną przez wnioskodawcę wartość wkładu EFRROW przez liczbę 0,6363),
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców – do 70 % kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 100 000 zł na jedną operację),
  • pozostałe podmioty (niewykonujące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, które wykonują taką działalność gospodarczą - jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Ministra Rolnictwa
    i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 ze zm.) – do 100 % kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 100 000 zł na jedną operację).

Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 ze zm.):

  • § 2 ust. 1 pkt. 8) - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki przyznania pomocy wskazane w przepisach cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. oraz określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także być zgodna z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior oraz przyczyniać się do realizacji wskaźników w niej określonych.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie WLGD Krainy Lasów i Jezior – www.wlgd.org.pl oraz stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 5 punktów.

Informacja o wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Listę wymaganych załączników zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Wskazanie wysokości limitu środków w ramach naboru: 75.000,00 EUR (300.000,00 zł po indykatywnym kursie 4 PLN/EUR).

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wparcia:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior jest dostępna na stronie www.wlgd.org.pl, natomiast formularze wniosków i umowy na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (link:https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3).

Szczegółowych informacji oraz bezpłatnego doradztwa udzielają pracownicy Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior (nr tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl) w godzinach pracy Biura. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną doradztwo w Biurze WLGD jest świadczone po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu wizyty. 

Leszno, 18.08.2021 r.Załączniki: