Spośród 31 operacji, które były przedmiotem złożonych wniosków o przyznanie pomocy, 26 zostało uznane za zgodne z warunkami przyznania pomocy oraz z ogłoszeniem o naborze i LSR. 

Wszystkie spośród ocenianych według lokalnych kryteriów wyboru 26 operacji uzyskało minimalną liczbę punktów, wymaganą, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania. 23 wybranych operacji zmieściło się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy, jednakże limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym  (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Poniżej publikujemy listy:

  • operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Krainy Lasów i Jezior;
  • operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020;

oraz protokół z posiedzenia Rady WLGD.Załączniki: