Ogłoszenie numer 11/2020

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na:

Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 27.11. – 11.12.2020 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia w 2 opisanych segregatorach) w wersji papierowej oraz wniosek z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego należy składać bezpośrednio w Biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior w Lesznie, Plac Kościuszki 4 lok. 229, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wnioskodawca jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego i ustalenia dokładnego terminu złożenia wniosku. 

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 50.000 zł.

Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 ze zm.):

  • § 2 ust. 1 pkt. 2a) - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej "LSR", przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki przyznania pomocy wskazane w przepisach cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. oraz określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także być zgodna z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior oraz przyczyniać się do realizacji wskaźników w niej określonych.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie WLGD Krainy Lasów i Jezior – www.wlgd.org.pl oraz stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 5 punktów.

Informacja o wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Listę wymaganych załączników zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Wskazanie wysokości limitu środków w ramach naboru: 292 800,40 EUR (1 171 201,60 zł po indykatywnym kursie 4 PLN/EUR).

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wparcia:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior jest dostępna na stronie www.wlgd.org.pl, natomiast formularze wniosków i umowy na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html).

Szczegółowych informacji oraz bezpłatnego doradztwa udzielają pracownicy Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior (nr tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl) w godzinach pracy Biura. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną doradztwo w Biurze WLGD jest świadczone po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu wizyty.

Leszno, 29.10.2020 r.Załączniki: