Spośród 16 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, 1 wniosek został uznany za niezgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pozostałe 15 operacji zostały uznane za zgodne z warunkami przyznania pomocy oraz z ogłoszeniem o naborze i LSR. 

14 operacji uzyskało minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru, wymaganą, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania. 13 wybranych operacji zmieściło się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Operacji, która znalazła się na ostatnim miejscu listy operacji wybranych do finansowania Rada WLGD, ustaliła kwotę pomocy mniejszą od wnioskowanej.

Poniżej publikujemy listy:

  • operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Krainy Lasów i Jezior;
  • operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2019;

oraz protokół z posiedzenia Rady WLGD.Załączniki: