Wobec uwzględnienia przez Samorząd Województwa protestów złożonych przez 2 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 4/2017 Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej, Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny 2 operacji. W jej wyniku jedna operacja została uznana za niezgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, natomiast druga  uzyskała minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru, wymaganą, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 oraz protokół z posiedzenia Rady.Załączniki: