Sposród złożonych 26 wniosków o przyznanie pomocy, 3 wnioski zostały uznane za niezgodne z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pozostałe 23 operacje zostały ocenione jako zgodne z ogłoszeniem o naborze i LSR, z czego 15 operacji uzyskało minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru, wymaganą, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania, w tym 10 operacji mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Pozostałe 8 operacji w wyniku przeprowadzonej oceny w zakresie spełniania przez operację lokalnych kryteriów wyboru nie uzyskała minimalnej liczby punktów i tym samym nie zostały wybrane do finansowania.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Krainy Lasów i Jezior oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017.Załączniki: