Leszno, dnia 16 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie numer 5/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.

Termin składania wniosków: 30.01. – 13.02.2018 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia w 2 opisanych segregatorach) w wersji papierowej oraz wniosek z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego należy składać bezpośrednio w biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior w Lesznie, Plac Kościuszki 4 lok. 229, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.

Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów.

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – do 70 % kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 300 000 zł na jedną operację),
  • pozostałe podmioty – do 90% kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 300 000 zł na jedną operację).

Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.):

  • § 2 ust. 1 pkt. 4) - rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • § 2 ust. 1 pkt. 5) - zachowanie dziedzictwa lokalnego – przy czym operacje z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego mogą realizować wyłącznie podmioty nie będące gminami lub instytucjami kultury;
  • § 2 ust. 1 pkt. 6) - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
  • § 2 ust. 1 pkt. 7) - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a)  umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b)  skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki przyznania pomocy wskazane w przepisach cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. oraz określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także być zgodna z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior oraz przyczyniać się do realizacji wskaźników w niej określonych.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie WLGD Krainy Lasów i Jezior – www.wlgd.org.pl oraz stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 5 punktów.

Informacja o wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Listę wymaganych załączników zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Wskazanie wysokości limitu środków w ramach naboru: 1.187.256,04 zł.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wparcia:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior jest dostępna na stronie www.wlgd.org.pl, natomiast formularze wniosków i umowy na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html)

Szczegółowych informacji oraz bezpłatnego doradztwa udzielają pracownicy Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior (nr tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl) w godzinach pracy Biura. 

 Załączniki: