Na wstępie po raz kolejny wniesiono poprawki do projektu LSR oraz załączników omawianych na poprzednim spotkaniu, a więc planu działania, planu komunikacji, matrycy logicznej oraz tabeli celów, wskaźników i przedsięwzięć, budżetu.

Uczestnicy spotkania zaprezentowali również gotowe pomysły dla określenia kryteriów wyboru operacji, procedur dokonywania ewaluacji i monitoringu, procedur aktualizacji LSR, budżetu oraz szeregu innych rozwiązań dla ważnych dokumentów, procedur i planowanych działań w ramach nowej LSR na lata 2016-2020. Określono partycypacyjnie cele rozwoju, w tym w kontekście grup defaworyzowanych.

Prezentowane pomysły są również zbiorem sugestii i uwag zgłoszonych podczas spotkań gminnych, konsultacji bezpośrednich z mieszkańcami, konsultacji telefonicznych, otrzymywanymi informacjami e-mail’em od przedstawicieli społeczności lokalnej.