Spotkaliśmy się już z przedstawicielami lokalnych społeczności w gminach Krzemieniewo, Poniec i Śmigiel. Udział w konsultacjach w każdej z gmin wzięli przedstawiciele samorządu, sołtysi, reprezentanci stowarzyszeń, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy.

Ze swojej strony przekazaliśmy informacje dotyczące nowych założeń w ramach Podejścia LEADER na lata 2014-2020. Następnie poruszyliśmy tematykę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń naszego regionu oraz rozmawialiśmy przedsięwzięciach w ramach nowej LSR. Niektórzy z obecnych na konsultacjach przedstawicieli samorządów, instytucji, czy stowarzyszeń w ogólnym zarysie określili już kierunek działań, jaki chcieliby objąć i realizować na swoim obszarze.

Bardzo dziękujemy za udział w spotkaniach, zaangażowanie w rozmowy, uwagi i zgłaszane pierwsze pomysły.