Dużą część ostatnich warsztatów poświęciły sprawy związane z ustaleniem kryteriów wyboru operacji, które są ważnym elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR.

Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów - określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji. Na potrzeby oceny operacji w ramach wdrażania LSR przygotowano również karty oceny, z uwzględnieniem wniosków wypracowanych na poprzednim spotkaniu.

Dopracowano również szereg innych dokumentów. Uwzględniono wszystkie zdefiniowane przez interesariuszy pomysły (przedsięwzięcia rozwojowe, które zapewnią rozwój LGD w kontekście niwelowania czy zmniejszania barier wykluczenia i wykorzystania potencjału obszaru i mieszkańców, ustalenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w wdrażania LSR, procedury wyboru i oceny wniosków, kryteria wyboru i oceny operacji, projekty dokumentów określających tryb działania WLGD, zmiany w statucie, regulaminy).