Tym razem, ku naszemu zadowoleniu w kolejnych konsultacjach, które odbyły się w dniu 23.11 br., wzięło udział jeszcze więcej uczestników niż poprzednio. Liczba obecnych zwiększyła się do 17 osób.

Na początkowym etapie spotkania zgłaszano uwagi do kwestii i problemów poruszanych w trakcie wrześniowych warsztatów. Ponadto konsultowano kolejne wstępne założenia LSR oraz projekty niezbędnych do niego załączników, takich jak: plan działania, plan komunikacji, matrycę logiczną, czy tabelę celów, wskaźników i przedsięwzięć, wstępną propozycję budżetu.

Wiodącym tematem listopadowego spotkania stało się zdefiniowanie kluczowych grup docelowych jako istotnych w rozwoju LGD, w tym grup defaworyzowanych. Problematykę tą dyskutowano również w odniesieniu do wstępnych wyników ankiet i pogłębionego wywiadu telefonicznego, przeprowadzonych wśród mieszkańców LGD, a także sugestii i uwag zgłoszonych podczas spotkań gminnych, konsultacji bezpośrednich z mieszkańcami, otrzymywanych informacji e-mail’owych od przedstawicieli społeczności lokalnej.

Ostatecznie usystematyzowano dyskusję i prace zespołowe, wstępnie określając grupy docelowe, w tym grupy defaworyzowane.