Na obecnym etapie staramy się jak najrzetelniej poznać ważne dla Was potrzeby oraz zdefiniować problemy, które wymagają interwencji i rozwiązania na obszarach Waszych gmin. Zidentyfikować mocne i słabe strony naszego obszaru.

Przekazane przez Państwa informacje pozwolą nam wytyczyć cele i kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, zwłaszcza tych z grup defaworyzowanych. Zapraszamy do aktywnego udziału w przygotowanym badaniu ankietowym i konsultacjach na wszystkich etapach przygotowania nowej LSR. Kluczowym jest dla nas włączenie się mieszkańców, reprezentantów wszystkich trzech sektorów w proces budowania LSR.

Ankieta dostępna będzie na naszej stronie internetowej, przekazywana drogą e-mail’ową oraz udostępniana do wypełniania i dyskutowania w naszym biurze. Prosimy o uzupełnianie i przekazywanie ankiet w formie elektronicznej na nasz adres:biuro@wlgd.org.pl lub przesyłanie wypełnionej wersji papierowej na adres naszego biura: WLGD Kraina Lasów i Jezior, Pl. Kościuszki 4 lok. 229 64-100 Leszno, najpóźniej do dnia 15 listopada 2015 r.