Wobec uwzględnienia protestu złożonego przez jednego z wnioskodawców, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 11/2020 dotyczącego Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej, Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny operacji. W jej wyniku operacja znalazła się na liście operacji wybranych do finansowania w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, przeliczonym na PLN po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020.Załączniki: