Zawarcie aneksu nr 7 do naszej Umowy Ramowej było konieczne w związku z zmianą zapisów naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany są związane z tzw. przewalutowaniem strategii z PLN na EUR oraz przesunięciem niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy przedsięwzięciami.

Aktualny tekst jednolity strategii jest dostepny tutaj.

Podpisanie aneksu nr 7 otwiera nam drogę do ogłoszenia kolejnych naborów wniosków w II półroczu 2020 r. Proces uzgodnienia kwot naborów i terminów jest w toku.