W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 r. zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER, powstała możliwość ubiegania się przez lokalne grupy działania (LGD) o podwyższenie wysokości środków finansowych na: wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

O zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w PROW 20142020 mogą ubiegać się wyłącznie te LGD, które, według stanu na- dzień 31 sierpnia 2019 r. osiągnęły poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2.  WLGD Kraina Lasów i Jezior znajduje się wśród tych LGD.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi LGD może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w PROW 2014-2020 w wysokości do 10% wysokości środków finansowych określonych w 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej, z tym że kwota ta musi stanowić wielokrotność kwoty 10 tys. zł.  LGD ubiegając się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia. co najmniej 50% tych środków na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.).

Powyższe uprawnia WLGD do ubiegania się o podwyższenie kwoty środków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR o 1.660.000,00 zł. 

Zarząd WLGD proponuje przeznaczyć kwotę 810.000,00 zł na  Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, a 850.000,00 zł na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w nastepujących miejscach LSR:

- tabeli Cele i wskaźniki (str. 40-45),

- załącznika nr 3 do LSR Plan działania (str. 68-71)

- załącznika nr 4 do LSR Budżet LSR (str. 72).

Uwagi do proponowanych zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać osobiście w biurze WLGD  lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@wlgd.org.plZałączniki: