Na podstawie § 18 ust. 2 statutu WLGD Kraina Lasów i Jezior Zarząd zwołuje XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. godz. 13.30 w Lesznie przy Placu Kościuszki 4, sala 111 (Delegatura Urzędu Wojewódzkiego, plac Sułkowskich I piętro)

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie XVIII Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Walnego Zebrania Członków.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 r.
  6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 r.
  7. Zmiana Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Krainy Lasów i Jezior.
  8. Zmiana statutu stowarzyszenia.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie 17 maja 2019 r. godz. 14.00. Miejsce i porządek obrad jak wyżej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Biurze WLGD (nr telefonu i adres w stopce).

Protokół z poprzedniego Walnego i sprawozdanie finansowe do do wglądu w siedzibie Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior lub na życzenie przesyłamy członkom pocztą elektroniczną.
Projekt zmian Statutu z uzasadnieniem zamieszczamy poniżej, natomiast projekt zmian w LSR wraz z uzasadnieniem znajduje się w w Aktualnosciach w newsie Zmiany w LSR Kraina Lasów i Jezior - Konsultacje Społeczne
 Załączniki: