Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków WLGD Krainy Lasów i Jezior (w szczególności członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej), a także beneficjentów i mieszkańców naszego obszaru do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem
wdrażania naszej LSR na lata 2014-2020.
Warsztat refleksyjny to obowiązkowy element ewaluacji wewnętrznej każdej LGD, który został wprowadzony Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).
W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior informuje, iż warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniająsię do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzebyspołeczności z obszaru LGD?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania, które zostaną zawarte wsprawozdaniu z realizacji naszej LSR za 2018 r.
Podczas spotkania zostaną również zaprezentowane możliwości uzyskania dofinansowania w przyszłości, w szczególności tzw. projekty grantowe
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 15 lutego 2019 r. mailowo na adres e-mail: biuro@wlgd.org.pl lub telefonicznie pod nr telefonu:
65 529 61 03.
Osobom, które potwierdzą udział przesłane zostaną materiały pomocnicze i przygotowane dane ułatwiające udział w dyskusji.