Na podstawie § 18 ust. 2 statutu WLGD Kraina Lasów i Jezior Zarząd zwołuje XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. godz. 15.00 w Lesznie przy Placu Kościuszki 4, sala 111 (Delegatura Urzędu Wojewódzkiego, Pałac Sułkowskich I piętro).

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie XVII Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Walnego Zebrania Członków.[1]
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.[2]
  6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.
  7. Wybór nowego składu Zarządu Stowarzyszenia.
  8. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie 16 maja 2018 r. godz. 15.30. Miejsce i porządek obrad jak wyżej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Biurze WLDG 

 

[1] Protokół do wglądu w siedzibie Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior.

[2] Sprawozdanie do wglądu w siedzibie Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior lub na życzenie przesyłamy pocztą elektroniczną.