Wszystkie 5 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, zostały uznane za zgodne z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z ogłoszeniem o naborze i LSR. Wszystkie ocenione 5 operacji uzyskało minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru, wymaganą, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania. Operacja, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów zmieściła się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Krainy Lasów i Jezior oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018.Załączniki: