W dniu 2 marca 2018 r. odbędzie się się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie naszej strategii 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz 1.1.2 Utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.
W załączniku proponowany porządek obrad.Załączniki: