W związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność objętej PROW na lata 2014-2020 Krainy Lasów i Jezior planujemy ogłosić w najbliższym czasie kolejne nabory wniosków w ramach przedsięwzięć:

  • 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej
  • 1.1.2 Utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać samorządy, instytucje kultury, jak również organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, funda­cje, koscielne osoby prawne). Zakres operacji, na które będzie można otrzy­mać dofinansowanie obejmuje m. in.: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tu­rystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej czy operacje z zakre­su zachowania dziedzictwa lokalnego.

Poziom dofinansowania dla JSFP wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Natomiast organizacje pozarządowe mogą ubiegać się nawet o 100% refundacji poniesionych środków na realizację operacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie udziału w spotkaniu (tel. 65 529 61 03 lub mail: biuro@wlgd.org.pl)