Poniżej do pobrania aktualna treść załaczników do Umowy Ramowej:

1. LSR wraz załącznikami;

2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR;

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;

4. Regulamin organu decyzyjnego;

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów;

6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD;

7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych;

9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.Załączniki: