Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 Umowy Ramowej LGD są zobowiązane do podawania do publicznej wiadomości Informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku.Załączniki: