Zmianie uległy m. in. przepisy ustaw:

  • o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
  • o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • o finansowaniu wspólnej polityki rolnej,
  • o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ponadto w dniu 9 września 2017 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualne (po zmianach) teksty powyższych aktów prawnych znajdują się w zakładce INICJATYWA LEADER 2014-2020/AKTY PRAWNE

W związku ze zmianami przepisów prawnych konieczne będzie dostosowanie procedur oceny wniosków i innych dokumetów WLGD do zmienionego stanu prawnego, co niestety skutkować będzie opóźnieniami w ogłaszaniu kolejnych naborów wniosków. 

Zmianie ulegną także formularze wniosków o przyznanie pomocy i niektóre załączniki do nich oraz wzory umów zawieranych z beneficjentami. Zgodnie z informacją przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy zostaną udostępnione do dnia wejścia w życie zmiany rozporządzenia.