Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Prezes WLGD Krzysztof Benedykt Piwoński. W dalszej części obrad nastąpiło przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok.
W trakcie prezentacji sprawozdania omówiono nie tylko kwestie finansowe stowarzyszenia, ale również przedstawiono inne działania i aktywność WLGD w tym okresie. Walne Zebranie przyjęło Sprawozdanie jednogłośnie.
Pod koniec obrad, w ramach wolnych głosów, dyskutowano o sprawach bieżących WLGD oraz działaniach, które będą podejmowane w najbliższym czasie, m.in. planowanych naborach wniosków na kolejne przedsięwzięcia w ramach realizacji LSR.