W ramach cyklu szkoleń organizowanych przez FAOW pracownicy Biura brali udział w szkoleniu. W dniach 16-17 maja 2017r. we Wrocławiu odbyło się szkolenie w zakresie nabycia kompetencji z monitorowania i ewaluacji LSR. Uczestnicy zapoznali się z zasadami formalnymi wynikającymi z dokumentów legislacyjnych oraz zdefiniowano obowiązkowe wskaźniki realizacji LSR.