Na podstawie § 18 ust. 2 statutu WLGD Kraina Lasów i Jezior, Zarząd zwołuje XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. godz. 14.00 w Lesznie przy Placu Kościuszki 4, sala 111 (Delegatura Urzędu Wojewódzkiego, Pałac Sułkowskich I piętro).

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie XVI Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XV Walnego Zebrania Członków.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.
7. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie 28 czerwca 2017 r. godz. 14.30. Miejsce i porządek obrad jak wyżej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Biurze WLDG telefonicznie lub mailowo.

/-/ Krzysztof Benedykt Piwoński
Prezes Zarządu


Sprawozdanie finansowe do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania:
bilans_2016.pdf
informacja_dodatkowa_2016.pdf
rachunek_2016.pdf