W dniu 30 listopada 2012 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Małych projektów.

W wyniku przeprowadzonego naboru, dla którego przewidziano limit dostępnych środków na poziomie 700 000,00 zł, zostało złożonych w terminie 50 wniosków o przyznanie pomocy w łącznej wysokości 1 054 998,07 zł.

Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków, zostało zwołane na dzień 11 grudnia 2012 r.