Odwołanie złożone przez wnioskodawcę Firma AKAPIT Antoni Neczyński zostało uwzględnione przez Radę w części dotyczącej wyłączenia jednego z członków Rady. W związku z powyższym wniosek o przyznanie pomocy pt. „Remont elewacji zabytkowego wiatraka, konserwacja drewnianego poszycia, uporządkowanie i zagospodarowanie jego otoczenia. Druk folderów”, został oceniony ponownie. W wyniku ponownej oceny wnioskowana operacja została uznana za sprzeczną z Lokalną Strategią Rozwoju.

 
Następnie Rada podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania - 33 operacje zostały umieszczone na liście wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania, 1 operacja została umieszczona na liście wniosków nie wybranych, a 5 wniosków zostało uznanych za sprzeczne z LSR.
 
Listy te znajdują się w zakładce Nabory wniosków.