Członkowie Rady ocenili 39 złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów.
 
5 wniosków zostało uznanych za sprzeczne z Lokalną Strategią Rozwoju, pozostałe zostały ocenione według lokalnych kryteriów wyboru. 33 wnioski zmieściły się na liście ocenionych operacji w limicie dostępnych środków w ramach naboru (500 000 zł), 1 wniosek znalazł się poza tym limitem.