W dniu 25 maja 2010 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. małych projektów.

W wyniku przeprowadzonego naboru, dla którego przewidziano limit przyznanych środków na poziomie 500 000 zł, zostało złożonych w terminie 39 wniosków o przyznanie pomocy. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 609 013,66 zł.

Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków, zostało zwołane na dzień 9 czerwca 2010 r. na godz. 08.00.