W dniu 30 kwietnia 2010 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
 
W wyniku przeprowadzonego naboru, dla którego przewidziano limit przyznanych środków na poziomie 4 500 000 zł, zostało złożonych w terminie 10 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 6 671 830,17 zł, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 3 451 704,00 zł.

Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków, zostało zwołane na dzień 14 maja 2010 r. o godz. 13.00.