Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 6 Statutu Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior, zgodnie z Procedurą naboru pracowników WLGD Kraina Lasów i Jezior, która stanowi załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. administracji i kadrowych

I Wymagane kwalifikacje:

Konieczne:
1. wykształcenie średnie;
2. dobra znajomość PROW 2007-2013 (w szczególności osi 4 Leader) i LSR WLGD Kraina Lasów i Jezior;
3. bardzo dobra znajomość prawa pracy;
4. co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji lub na stanowisku kadrowo-księgowym;
5. umiejętność obsługi komputera, Internetu.

Pożądane:
1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie);
2. prawo jazdy kat. B;
3. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Inne:
1. umiejętność pracy w zespole;
2. dobra organizacja pracy;
3. łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
4. kreatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

II Zakres wykonywanych zadań i obowiązków:

• prowadzenie spraw kadrowych
• udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu;
• przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji w tym wniosków o dofinansowanie;
• przygotowywanie i rozpowszechnianie ogłoszeń o konkursach na stronie internetowej WLGD oraz w prasie regionalnej;
• prowadzenie ewidencji uchwał;
• monitoring i sprawozdawczość;
• bieżąca obsługa biura WLGD;
• wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu;
• obsługa spotkań, narad wewnętrznych, przyjęć delegacji i gości;
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior;
• bieżące monitorowanie zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu realizowanych czynności.

III Oferty osób ubiegających się o pracę na ww. stanowisku powinny zawierać:

a) CV i list motywacyjny;
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
c) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

IV Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior lub przesłać w terminie do dnia 11 maja br. na adres siedziby stowarzyszenia:

WLGD Kraina Lasów i Jezior
Pl. Kościuszki 4, lok. 229
64-100 Leszno

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na wolne stanowisko ds. administracji i kadrowych”.

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.wlgd.org.pl (w zakładce Aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu rekrutacji lub niewybranych będą podlegać zwrotowi.