Zarząd Lokalnej Grupy Działania złożył w październiku ubiegłego roku wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objetego PROW na lata 2007-2013. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie przez Samorząd Województwa. W dniu 23 marca 2010 r. dwóch członków Zarządu WLGD Kraina Lasów i Jezior podpisało umowę przyznania pomocy w ramach tego działania. Na mocy jej postanowień WLGD została przyznana pomoc do kwoty 620 000 zł. Zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik do tej umowy znajduje się w zakaldce "Ważne dokumenty"