Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 6 Statutu Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior, zgodnie z Procedurą naboru pracowników WLGD Kraina Lasów i Jezior, która stanowi załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko:

ds. realizacji projektów
I Wymagane kwalifikacje:
Konieczne:

1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie i marketing, kierunki związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi, ekonomia);
2. bardzo dobra znajomość PROW 2007-2013 (w szczególności osi 4 Leader) i LSR WLGD Kraina Lasów i Jezior;
3. umiejętność obsługi komputera, Internetu;

Pożądane:

1. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej;
2. prawo jazdy kat. B;
3. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Inne:

1. umiejętność pracy w zespole;
2. dobra organizacja pracy;
3. łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
4. kreatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

II Zakres wykonywanych zadań i obowiązków:

• przygotowanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz współpraca w tym zakresie z zewnętrznymi podmiotami;
• prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD;
• przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną;
• przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW;
• nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów;
• monitorowanie realizacji umów;
• przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;
• koordynowanie projektów współpracy;
• sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;
• przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami umów o pomoc
• organizacja szkoleń, kursów, konferencji i innych imprez planowanych przez władze WLGD Kraina Lasów i Jezior;
• obsługa spotkań, narad wewnętrznych, przyjęć delegacji i gości;
• współpraca z organami WLGD Kraina Lasów i Jezior, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego;
• monitoring i sprawozdawczość;
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior;
• bieżące monitorowanie zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu realizowanych czynności.


III Oferty osób ubiegających się o pracę na ww. stanowisku powinny zawierać:

a) CV i list motywacyjny;
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
c) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

IV Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior lub przesłać w terminie do dnia 3 marca br. na adres siedziby stowarzyszenia:

WLGD Kraina Lasów i Jezior
Pl. Kościuszki 4, lok. 229
64-100 Leszno

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na wolne stanowisko ds. realizacji projektów”.

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.wlgd.org.pl (w zakładce Aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu rekrutacji lub niewybranych będą podlegać zwrotowi.

                                                                                Prezes Zarządu

                                                                     /-/ Krzysztof Benedykt Piwoński