W spotkaniu uczestniczyli prezesi i pracownicy biur wszystkich Lokalnych Grup Działania, w tym Prezes Zarządu WLGD Krainy Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński oraz Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z jego Dyrektorem Emilią Dunal na czele. Obecny był także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak.
W pierwszym dniu szkolenia omówiono problem funkcjonowania lokalnych grup działania oraz realizacji lokalnych strategii rozwoju. W drugim dniu skupiono się na projektowanych zmianach w rozporządzeniach dotyczących programu LEADER, poruszono również tematykę projektów współpracy oraz przedstawiono inicjatywy lokalnych grup działania związane z aktywizacją turystyczną. W trakcie obrad doszło do dyskusji dotyczącej problemów związanych z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju i funkcjonowania lokalnych grup działania.
Wszyscy uczestnicy podkreślali, że procedury oceny wybranych do realizacji przez LGD projektów wpisujących się w lokalne strategie rozwoju, są zbyt skomplikowane i czasochłonne. Najbardziej widoczne jest to w przypadku tzw. małych projektów. Dyskusja wokół potrzeby naprawy sytuacji, przeniosła się na drugi dzień szkolenia, w którym Pani Urszula Pużanowska - przedstawiciel wielkopolskich LGD w Grupie Tematycznej LEADER przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - przedstawiła wyniki dotychczasowych prac nad zmianami w rozporządzeniach i projekcie aneksu do umowy ramowej.