W spotkaniach w każdej z gmin brali udział przedstawiciele wszystkich sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Podczas wszystkich dotychczasowych spotkań przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Gmin wyrazili swoje potrzeby i oczekiwania związane z nowym okresem programowania 2014-2020. Dyskutowali diagnozę obszaru oraz przeprowadzali analizę mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń. Próbowaliśmy również wspólnie określić i wyznaczyć cele oraz przedsięwzięcia do realizacji na najbliższe lata. Wnioski i sugestie uzyskane podczas spotkania będą przydatne w procesie tworzenia LSR na lata 2014-2020.

Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy za czynny udział w konsultacjach oraz za wniesione uwagi i zapraszamy do składania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w ramach LSR.

Dziękujemy za pomoc ze strony pracowników urzędów Gmin w organizacji spotkań.