Zespół złożony z przedstawicieli samorządu, organów WLGD, reprezentantów wszystkich trzech sektorów omawiał istotne kwestie związane z budową i tworzeniem nowej LSR dla obszaru WLGD Kraina Lasów i Jezior w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.

Spotkanie miało charakter prac zespołowych-warsztatowy. Wstępnie omówiono kluczowe elementy i załączniki, jakie powinna zawierać nowa LSR. Ważnym efektem spotkania było również omówienie i zaktualizowanie analizy SWOT oraz ustalenie wstępnych propozycji celów i przedsięwzięć oraz budżetu LSR.

Dalsze wspólne spotkania, prowadzone będą różnymi metodami partycypacyjnymi, zaowocują wypracowaniem kolejnych istotnych ustaleń.